In onze westerse samenleving gaan wij langzamerhand tot een minderheid behoren. In de grote steden zijn christenen al een bezienswaardigheid, laat staan contemplatieve zusters in hun kloosters en habijten.
En het ís ook een beetje gek: niet meedoen in de race om de bestbetaalde baantjes, het hoogste aanzien, de meeste macht, het grootste sociale netwerk.
En dat allemaal om Iemand in wie de meeste mensen niet of niet meer geloven en apatheïstisch de schouders over ophalen. God is, maatschappelijk gezien, een niemand,  een verschoppeling, een arme.
Voor ons, christenen, zusters en broeders van Jezus, is God geen randfiguur. Voor ons staat Hij centraal, Hij is de liefde van ons leven. Al onze kaarten hebben wij op Hem gezet, zijn weg is onze weg. En we doen dat niet uit protest tegen de geest van onze tijd, maar omdat Hijzelf ons hart verlicht heeft.
De ogen van onze tijd zien het vaak omgekeerd: wij lijken een tegenbeweging te vormen, een reactie op de  almacht van de economie en de menselijke spilzucht jegens moeder aarde en haar grondstoffen.  Maar we zijn geen tegenbeweging, onze ogen zijn opengegaan voor de werkelijkheid.
Wij gaan de mystieke weg. Mystiek is de kunst van vereniging met de werkelijkheid. Wij gaan deze weg in het voetspoor van Clara en Franciscus. Omdat God hun hart verlicht had verlangden zij te leven in boetvaardigheid, dat wil zeggen in de juiste verhouding tot Hem, tot alle schepselen en tot zichzelf.
Franciscus leed eronder dat de liefde van God niet bemind werd. Heel zijn leven  wijdt hij aan de liefde voor Gods liefde, aan verbinding, genezing en heelwording van een wereld die juist in dit opzicht gebrek lijdt: dat God niet meetelt.
Eén rechtvaardige kan de wereld redden. Ook onze westerse, apatheïstische wereld nu.
Luisteren wij in de aanloop naar het feest van Franciscus naar zijn aansporing uit het laatste hoofdstuk van de Regel uit 1221:

Laten wij allen overal, op iedere plaats,
ieder uur en iedere tijd, dagelijks en voortdurend
waarachtig en nederig geloven
en in ons hart bewaren en beminnen,
eren, aanbidden, dienen,
prijzen en zegenen,
verheerlijken en hoog verheffen,
roemen en danken
de allerhoogste en verheven, eeuwige God,
drievuldig en één,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
Schepper van allen en Redder van allen.
Amen.

zr. Angela osc