Paul Moses – Franciscus van Assisi ontmoet de sultan. Vredesmissie in oorlogstijd

In 2019 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi de ontmoeting zocht met de toenmalige leider van de moslims, Sultan Malek al-Kamil. Dat was hoogst ongebruikelijk in een tijd waarin alom werd opgeroepen tot onderlinge strijd. Het was midden in de Vijfde Kruistocht.
Paul Moses, een Amerikaanse onderzoeksjournalist, schreef een boek over deze ontmoeting.
Zorgvuldig onderzoek van christelijke en islamitische bronnen bracht hem tot nader inzicht in hoe die ontmoeting heeft kunnen plaatsvinden. In deze tijd staat de relatie met moslims nog steeds onder spanning in veel landen, ook in Europa. Daarmee blijft het verhaal van de ontmoeting van Franciscus en de sultan actueel, als een icoon van een andere manier van omgaan met elkaar, niet op basis van geweld maar op grond van onderliggende gemeenschappelijke verlangens.                                                                          (vertaald door zr. Rebecca osc)
Berne, Heeswijk, 2019 – € 24.90

Clara van Assisi – Geschriften en oudste bronnen

Clara van Assisi is de eerste vrouw van wie de kloosterregel door de paus werd goedgekeurd. Zij slaagde erin om haar eigen visie vorm te geven en ging daarvoor tegelijk zelfbewust en vriendelijk in tegen pausen en kardinalen.
Deze regel is een van 38 documenten van en over Clara die in Clara van Assisi, Geschriften en oudste bronnen te vinden zijn. In haar brieven coacht zij Agnes van Praag, een claris van koninklijke herkomst. In haar Testament en Zegen inspireert Clara haar zusters.
Ondanks, of wellicht juist dankzij Clara’s onafhankelijke opstelling werd zij zeer gewaardeerd. De paus liet Clara’s heiligheid onderzoeken in een proces, waarvan de akten bewaard zijn gebleven. Ook Clara’s levensbeschrijving geeft nauwkeurige informatie over haar. Daarnaast bevat het boek documenten uit pauselijke en franciscaanse kring, die getuigen van Clara’s uitzonderlijke persoonlijkheid en uitstraling. Het Clara-onderzoek heeft de laatste twintig jaar internationaal een nieuwe bloei doorgemaakt. De resultaten daarvan zijn in dit boek neergelegd.
Clara van Assisi. Geschriften en oudste bronnen, vertaald, ingeleid en toegelicht door G.P. Freeman, M. Bouritius,
B. Corveleyn, A. Holleboom en E. van de Vrie, Valkhof Pers Nijmegen, 2015. ISBN 978 90 5625 433 9 –  €29,50

Recht uit het hart. De brieven van Clara van Assisi opnieuw gelezen.

Clara was de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus van Assisi. Zij heeft in de dertiende eeuw grote invloed gehad op vele andere vrouwen die zochten naar een alternatieve vorm van religieus leven. In haar brieven aan Agnes van Praag spreekt Clara meer nog dan in haar andere geschriften recht uit het hart over wat haar ten diepste heeft bezield en bewogen.
Wij maken kennis met een krachtige vrouw, invoelend en hartelijk. In de voetsporen van Franciscus heeft zij na zijn dood een cruciale bijdrage geleverd aan de doorwerking van zijn charisma en zijn levensnabije spiritualiteit. Daarop geënt ontwikkelde Clara een eigen visie en levenswijsheid, toevoegend aan die van Franciscus. Clara van Assisi laat ons – uit slechts vier brieven – een handreiking na, die oriëntatie en bezinning biedt aan ieder die behoefte heeft aan diepere zingeving. Haar spiritualiteit doet onderscheiden wat werkelijk belangrijk is om voluit en in eigenheid te leven.
Edith van den Goorbergh, Discovery Books, Leeuwarden

Clara van Assisi. Mystiek in het alledaagse. 

Momenteel is er een groeiende belangstelling voor leefregels. Kloosterregels en levensvormen worden ontdekt als bronnen van spiritualiteit. Waat raakt mensen daarin? Deze teksten zijn vaak zo menselijk dat zij elke tijd weer de ervaringswereld van mensen kunnen raken. Mensen op zoek naar zingeving van het gewonen leven van alledag, vinden er levenswijsheid die aansluit bij hun diepste verlangen.
Edith van den Goorbergh gaat op zoek naar de levenswijsheid die in Clara’s Levensvorm verborgen ligt. Zij benadert de tekst als een spiritueel omvormingsmodel. Dit boek is geschreven als een handreiking voor wie kennis wil maken met de levensnabije spiritualiteit van Clara en haar zusters. Bij dit boek zijn Werkvormen uitgegeven.
Valkhofpers, Nijmegen 2010.

Dichter bij Clara. Haar leven poëtisch verbeeld

Deze actuele bundel toont een rijk geschakeerd beeld van Clara en haar omgeving.
Haar leven poëtisch verbeeld. Bundeling gedichten over Clara van Assisi, geschreven door clarissen, minderbroeders, kapucijnen, conventuelen en de Franciscaanse Beweging. De bundel bevat zowel gedichten uit de traditie als nieuw geschreven gedichten. Het idee voor deze bundel is ontstaan naar aanleiding van het achtste eeuwfeest van de orde van de Clarissen (2011-2012)
Dichter bij Clara. Haar leven poëtisch verbeeld, Jean Brüll en Peter Vermaat (red)., 128 pag., Discovery books Leeuwarden, 2014 ISBN 9789077728284 € 14.90

“Zijn komst in ons bestaan”

Advent en Kerst met Clara van Assisi door de zusters Angela Holleboom & Emmanuël Maas.