Privacy-verklaring – Clarissen Megen en Kloosterproducten Sint-Josephsberg

 

Zusters Clarissen / Kloosterproducten Sint-Josephsberg, gevestigd aan Clarastraat 2, 5366 AK Megen, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:   https://www.clarissenmegen.nl
Zusters Clarissen:    zusters.megen[@]clarissen.nl
Kloosterproducten Sint-Josephsberg:     kloosterproducten[@]clarissenmegen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij, zusters Clarissen / Kloosterproducten Sint-Josephsberg, verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken,
in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via E zusters.megen[@]clarissen.nl ,dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Wij, zusters Clarissen / Kloosterproducten Sint-Josephsberg, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Wij, zusters Clarissen / Kloosterproducten Sint-Josephsberg, nemen (op basis van geautomatiseerde verwerkingen) geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons, zusters Clarissen / Kloosterproducten Sint-Josephsberg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Wij, zusters Clarissen / Kloosterproducten Sint-Josephsberg, bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Klantpersoonsgegevens > Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres),
met het doel om in voorkomende gevallen contact met u op te nemen
– Clamagus > Zolang u zich niet afmeldt

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij, zusters Clarissen / Kloosterproducten Sint-Josephsberg, verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Wij, zusters Clarissen / Kloosterproducten Sint-Josephsberg, gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren en ook om uw bestelgeschiedenis te onthouden, bijvoorbeeld bij toekomstig bezoek indien u een account hebt aangemaakt. We gebruiken Google Analytics om bezoeken te meten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, zusters Clarissen / Kloosterproducten Sint-Josephsberg, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar E: zusters.megen[@]clarissen.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij, zusters Clarissen / Kloosterproducten Sint-Josephsberg, willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wij, zusters Clarissen / Kloosterproducten Sint-Josephsberg, nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via E: zusters.megen[@]clarissen.nl

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 januari 2021
(verwijder bij gebruik van de Email-adressen de haken bij de @)