Wij wensen u een Zalig Pasen!

Paasjubelzang:
Laat juichen heel het hemelkoor van eng’len
laat juichen om die grote koning
juichen om de overwinning!
Laat de trompetten klinken in het rond!
Vol vreugde zij ook de aarde,
omstraald door zulk een heerlijkheid!
De glorie van de eeuwige koning!
Heel de aarde zij vol vreugde,
daar alle duister thans verdwenen is.
Vol luister straalt de kerk van God op aarde,
en juichend klinken paasgezangen.
Laat ook onze eigen tempel
luide weerklinken van ons jubellied.

Laat juichen heel het koor van Gods gemeente,
laat juichen om zo’n grote koning. Juichen om de overwinning!
Laat de trompetten klinken in het rond!

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Ja, Gij zijt onze dankbaarheid waardig,
Vader en Heer van al wat bestaat.
Met hart en ziel zingen wij U lof
om Jezus Christus, uw Zoon,
wiens bloed ons vrijheid en vergeving heeft gebracht.
Hij is het Paaslam,
dat tot redding van Gods volk in deze nacht
voor ons geofferd wordt.
IN DEZE NACHT trekt Israël uit Egypte
en gaat droogvoets door de Rode Zee.
IN DEZE NACHT wijst een stralend licht de weg,
het licht dat alle duisternis verdrijft.
IN DEZE NACHT heeft Jezus Christus
de ketenen van de dood verbroken
en is Hij als overwinnaar uit de doden opgestaan.
Hoe goed zijt Gij, Heer God,
hoezeer hebt Gij ons liefgehad.
Gij hebt uw Zoon gegeven voor onze bevrijding,
zijn dood heeft onze schuldigheid doorkruist,
ons lot heeft Hij ten goede gekeerd,
Dit is de heilige nacht waarin duisternis wijkt
en zonde wordt vergeven, vreugde komt voor droefheid,
een gelukkige nacht,
waarin God en mensen elkander vinden.
Heilige Vader, aanvaard in deze glorierijke Paasnacht
het loflied dat uw Kerk U toezingt
nu zij haar licht heeft ontstoken.
Laat dit licht onverminderd schijnen, morgen en alle dagen,
in alles wat wij doen, in heel ons leven.
Laat het zijn als de verrezen Christus, de morgenster,
die, eens verrezen, nu nimmermeer zal ondergaan.
Wij bidden U, Heer, die ons geschapen heeft,
geef vrede in onze dagen,
laat de vreugde van dit Paasfeest
voor ons een blijvende vreugde zijn
door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.

Laat juichen heel het koor van Gods gemeente,
laat juichen om zo’n grote koning. Juichen om de overwinning!
Laat de trompetten klinken in het rond!