LAMED. De kinderen vragen aan hun moeders: “Ach waar is koren en wijn?” In onmacht zinken zij neer, in de straten der stad, of geven de geest, op de schoot van hun moeders.
MEM. Wat zal ik u raden, wat voor u bedenken, dochter van Jeruzalem? Waarmee u helpen, waarmee u troosten jonkvrouw, dochter van Sion? Want onmetelijk als de zee is uw jammer, wie kan u genezen?
NOEN. Uw profeten schouwden voor u enkel leugen en waan; zij legden uw zonden niet bloot, om u te bekeren; zij schouwden voor u orakels vol bedrog en misleiding.
SAMEK. Zij klappen in de handen, allen die u voorbijgaan. Zij fluiten en schudden het hoofd over de dochter van Jeruzalem: “is dat nu die stad, het toppunt van schoonheid, de wellust van de aarde?”
Jeruzalem, Jeruzalem, bekeer u tot de Heer uw God !
—–
Onverbloemde poëzie verbeeldt de verwoesting van Jeruzalem; een enigma voor Israël. Uit onmacht slaakt ze een kreet, de almacht van God bevragend. Wederkerig spreekt een kreet haar toe in vers 13: een reeks vragen van onmacht weerklinkend. Zonder enige bijklank van zucht naar macht van het zelfbehoud schreit de onmacht van grenzeloze compassie: uit het mee-verlangen met de ander tot in het diepste toe, meelijden met de ander tot het uiterste van de onmacht in het zijn voor de ander-tot stervens toe.
De Hebreeuwse werkwoordsvormen dragen rijkelijke ondertonen van het causatief, intensief, factitief. Hoe zal ik je doen getuigen? Hoe jou bijstaan? Met wat jou vergelijken? Aan wie jou doen gelijken? Opdat ik je zou bemoedigen, versterken, vertroosten: נָחַם [nacham]. Het werkwoord is in de vorm van pi’eel equivalent aan παρακαλέω, Parakletos: de heilige Geest, de Helper (Joh. 15-17). De Geest wijst ons naar het antwoord op de hoe, wat, en bovenal wie: de persoon van Jezus Christus. Zijn Aanwezigheid moduleert een kreet van wanhoop naar een belijdenis van geloof, rampzalige verwoesting tot een teken van hoop. Uit de diepte van de goddelijke onmacht straalt onverwoestbaar het ware teken van het “toppunt der schoonheid”: het Kruis van de Liefde almachtig.